December 13th, 2012

ПРЕДКЛАДИ ЗА ЗЛЄПШОВАНЄ ТРЕЦЕЙ ВЕРЗИЇ НАЦИОНАЛНЕЙ СТРАТЕҐИЇ РУСНАЦОХ

1.

У цитираней часци затримац лєм италиковану часц, а есей о двох файтох Руснацох (подцагнуту часц) вируциц у подполносци. Тот есей представя приклад фалшивого балансираня. Треба мац на розуме же правиме НАЦИОНАЛНУ стратеґию НАЦИОНАЛНОГО совиту рускей НАЦИОНАЛНЕЙ меншини / заєднїци. Вируцену часц мож евентуално заменїц зоз нїжей додатим, италикованим виреченьом.

Кед ше у заєднїци будзе трациц свидомосц о своїм националним єстве, о своїх

кореньох и прешлосци, будзе ше трациц єй виталносц и моцнїц процес асимилациї и

щезованя, котри таки мали национални заєднїци як руска нє можу цалком застановиц, алє

го можу зоз власним мудрим анґажованьом у велькей мири ослабиц и спомалшиц.

Стратеґия муши уважиц факт же национална свидомосц Руснацох у Сербиї двояка.

Єдни Руснаци виражую свой руски идентитет як автохтони без огляду на

розшатосц територийох и державох, и без огляду на вики, а поволую ше на стандарди ЕУ дзе язична розлика основа идентитету. Вони себе видза як нєдержавни народ гоч Руснацох держави видза як националну меншину, точнєйше заєднїцу, без ясно самоопредзелєней матичней держави.

Други Руснаци зоз свидомосцу о реґионалним идентитету знука нацийох и

державох у хторих ше през вики нашли (українску, словацку, польску, америцку, та и сербску).

Стратеґия нє може утаргнуц право поєдинцом и заєднїцом же би були цо сцу, без

огляду хтори вязи медзи Руснацами и окруженьом историйно найчитлївши. Може,

медзитим, поволац же би творчо хасновали руски язик и на нїм творели тирваци добра, и же би, як и до тераз, тоти опциї коеґзистовали у руским явним, културним и националним живоце як леґитимни.

Евентуално додац Стратеґия треба же би потримовала и отримовала вязи зоз Руснацами Карпатского ареалу.

Collapse )

САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬЗакарпатская облгосадминистрация, советует русинам собирать подписи по населенным пунктам...

У К Р A I H A

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                                    

         п л. Народна, 4,  м. Ужгород,  88008, тел.: 69-61-00, 69-60-80, 69-60-78 факс

 

   № 6567/06-06  від 30.11. 2012                                                     Закарпатське народне oбєднання  «СубКарпатія»

 

Вiдповідно до листа Закарпатского народного обєднання «СубКарпатія» від 26.10.2012 обласна державна адміністрація повторно розглянула Ваш лист від  23.08.2012  № 24,  адресований   голові обласної  ради  та  голові державної адміністрації  та інформує, що відповідно до чинногозаконодавства України    розгляд    у    листі    першого    питания    належи ть    до    компетенціїоблдержадміністрації, друге та трете - у компетенції місцевих рад.

Щодо „проведения робочої наради керівників Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації із представниками громадських організацій корінних народів та національних меншин, що проживають на території краю, для вироблення спільних підходів до реалізації Закону України „Про засади державної мовної політики" повідомляемо, що при підготовці відповіді автору листа облдержадміністрація вважала за доцільне провести робочу нараду з урахуванням пропозицій, внесених робочою групою щодо удосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні, створеною за дорученням Президента України від 09.08.2012 та їх розгдяду в установленому законодавством порядку. Ми вбачали некоректним проведения наради, проігнорувавши пропозиції,вироблені фахівцями з мовного питання, яке на сьогодні є одним з найбільш делікатних та гострих питань внутршшьої політики держави.

3 метою аналізу забезпечення мовних прав представників національних спільнот відділом національностей та релігій облдержадміністрації за участі представників органів місцевого самоврядування,експертів, науковцівгромадських організацій національних меншин заплановано провести круглийстіл з питань реалізації в області державної мовної політики у контексті Свропейської xapтіїрегіональних мов або мов меншин та Закону України  „Про засади державної мовної політики".

Стосовно питания створення міжвідомчої робочої групи із представників Закарпатської   обласної    ради    та    обласної    державної    адміністрації та  представників наукових i громадських організацій з метою підготовки проектів рішень та планів заходів щодо реалізації на території краю Закону України „Про засади державної мовної пoлiтики" інформуємо, що порядок формуванняініціативних груп та складання підписних листів визначаеться законодавством про референдуми (стаття 17, 18 Закону Україи „Про всеукраїнський та місцевий референдуми"). Реестрація ініціативних груп належить до компетенції місцевих рад.

Право ініціювання питання щодо застосування заходів, спрямованих на використання регінальних мов або мов меншин, належить також мешканцям території, на якій поширена ця мова.

Щодо порушеного у листі питання „проведення позачергового засідання ceciї Закарпатської обласної ради для прийняття рішень у відповідності із Законом України „Про засади державної мовної політики" щодо запровадження русинської мови як регіональної на території області та угорської, румунської, словацької мов у місцях компактного проживания цих нащональностей" належить до компетенції обласної ради.

3 урахування даних Всеукраїнського перепису населения 2001 року, за яким у Закарпатсьюй області русинами себе ідентифікували 10090 осіб, що становить менше 10 відсотків населения області, питания застосування зазначеного Закону до русинської мови регламентовано пунктами 3. 4. 5 статті7 вищезазначеного Закону. Зокрема, за рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації, заходи Закону можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якоїстановить менше 10 відсотків населения відповідної території.

У разі збору підписів понад 10 відсотків ociб, які мешкають на певній території, місцева рада зобов'язана прийняти відповідне рішення прогягом 30 днів з моменту надходження підписних листів.                                                                                                                                                                                                  Заступник голови державної адміністрації                                                                         І. Качур                                  Гузинець 69-61-40САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ