getsko_p (getsko_p) wrote,
getsko_p
getsko_p

Пасхальноє поздравленіє всѣм подкарпатськым русинам, живу́щым до́ма и в розсѣ́янію!

4721a303ce78df6955a0872dfa496a48
Пасхальноє поздравленіє всѣм подкарпатськым русинам, живу́щым до́ма и в розсѣ́янію!
Дорогі́ бра́тя, русины́ подкарпа́тські, жи́телі древнѣ́йшого славя́нського на́рода в Це́нтрі Євро́пы! Христо́с Во́скрес!!!
Уже 1150-й раз прийшла́ на нашу́ Карпатську Русь и у на́ші Русинські Карпаты, в наш Карпатськый Афон, свята Пасха Христова! Тогды́, 1150 го́дôв наза́д, наші русины́ первый раз учу́ли голос Єванге́лія и Пасха́льного во́згласа: «Христо́с Во́скрес-Войи́стину Во́скрес!» од самых Кирила и Мефодія и їх ученико́в-македонцюв, ид котры́м бы́ли при́йняті и пе́рші на́ші русины́-апо́столы. Йсе бы́ло осо́бенноє апостольскоє дѣ́йство и привѣ́тствіє, котро́є вдохнови́ло нас, русино́в, дре́вньый європе́йськый народ, тве́рдо держа́тися кирило-мефо́дієвськой вѣ́ры! Йсе бы́ло чу́до, бо нима же, святы́ма бра́тями, 1150 го́дôв тому́ бы́ли не приду́мані, а лем зафіксо́вані в Свяще́нных Пи
са́ніях як у Бо́жому словарё́ви, русинські слова́ на́шого дре́внёго руси́нського языка́, якы́ма ся хосну́єме и днесь. И́менно Свяще́нноє Писа́ніє и те́ксты церко́вного богослуже́нія запечатлѣ́ли и сохрани́ли почти без змѣн руси́нські слова́ и фразы, присокоче́ні на́ми до днесь - и на вѣ́чні вѣка́! И ни́яка імпе́рія, ци влада, ци ідеоло́гія, да́же советсько-атеїстична, ци націоналістична, не спосо́бні были зломи́ти духо́вный хребе́т ми́рного и твердо́го у вѣ́рѣ на́рода подкарпа́тськых русино́в! За́слані из Вели́кой Укра́йины позад 1945 го́да учителькы́, журналі́сты и пропаганді́сты атеї́зма, обы асимілёва́ти русино́в и вы́бити из них вѣ́ру в Бо́га, самі ся нарва́ли на унікальну русинську тве́рдость. Они самі, приє́зжі, при по́мочи русино́в, якых хоть и записа́ли на́силôв «в укра́йинці», дуже скоро поча́ли вѣ́рити в Бо́га, хрести́ся (тайно), вѣнча́тися в Це́ркви и хрести́ти дѣти́й (тоже тайно). Христос Спаси́тель надѣли́в русино́в тако́в си́лов, што даже чужы́й при́йшлый на́род приобщи́вся ни́ма ид Христо́вой Це́ркви. Йсе было дѣ́йство Свято́го Ду́ха! Русины́, осо́бенно де́ржат обы́чай освяща́ти на Пасху осо́бенный хлѣб-паску, котрый є си́мволом Хлѣ́ба Жи́зни – Воскре́сшого из ме́ртвых Христа́ Жизнеда́вца, Котры́й и подде́ржує їх у всѣ часы́! Ид сёму привчи́ли они и приє́зжых, што ста́ло до́бров тради́ційов и до дне́ська, што помогло́ нам, русинам, не лем про́сто вы́жити, а й сохрани́тися на сво́юй земли́ число́м в перева́жному большинствѣ́ – выше 70%, як титульна нація в краёви. Русины́ подкарпа́тські, ми́рный боголюби́вый и богобоя́зненный на́род, котро́му є чунно́є дѣ́ло би́тися ци би́ти дру́гых! Завто́ нам так чу́нно и днеська, што многі́ гото́ві воёва́ти єдны́ про́тив дру́гых и 23 го́ды про́тив нас. Чу́нно русина́м 23 го́ды неспоко́йно позира́ти на то, же не признаю́тся публі́чно и офіціа́льно права́ чолові́ка на вы́бор ци сохране́ніє сво́єй націона́льности, пра́во на свôй ро́дный руси́нськый язык, право мати свою русинську школу. Пак до 1946 года мали сьме выше 600 русинськых держа́вных націона́льных школ. Чу́нно ни́кати на то же, не маючи пра́ва называ́тися русино́м, не є щи норма́льной соціа́льной защи́ты и пра́ва вѣ́ровати и моли́тися так, як вѣ́ровали и молили́ся на́ші пре́дкы до прихо́да на «націона́льну терито́рію русино́в на юг од Карпат» радя́нськых укра́йинцюв на та́нках в окто́вброви 1944 го́да. Русины, мирный народ, як нико дру́гый, реально чувствуют боль укра́йинцюв про «ане́ксію Кры́ма»! Чому русины так чувствуют украйинцям? Бо самі, сироты русины́, не лем таку́, а са́му настоя́щу ане́ксію, пережи́ли в 1946 го́дѣ, коли нашу Подкарпа́тську Русь анексова́ли атеї́сты, тогды́ щи радя́нські укра́йинці, си́лов радя́нськых та́нкôв и без вся́кого руси́нського рефере́ндума. Но и пото́м но́ві вла́сти не уважа́ли пра́во на́шых люди́й. Бо пак не дава́ли людям-русина́м вы́сказатися и вы́разити в зако́нный спо́сôб свôю вѣ́ру в Бо́га и сво́ю націона́льну во́лю, котра́ є вы́шша од любо́й Конститу́ціи ци земного закона, бу́дучи да́на од Бо́га, як приро́дноє пра́во чоловѣ́ка! Русины́, 1150-й раз уже, бу́дучи вдохнове́нні Воскресшым Христом, и днесь призыва́ются акти́вно помага́ти єде́н дру́гому, обы́ досто́йно вы́жити у сись тяжкы́й час! Но так же ва́жно сокоти́тися нам «в ми́рі из усіма, аж возмо́жно» и на ку́лько ото мож, як ся ве́ли мирно и на́ші пре́дкы-русины́. Русины́, традиційно, христия́не восто́чного кири́ло-мефо́дієвського візанті́йського правосла́вного о́бряда, мо́лятся за мир у держа́ві и за мир межи́ нашы́ма людьми́! Русины, облада́ючи да́ром парла́ментськой борьбы́ за свốї права́, вы́жили до типи́р достойно! Днесь свѣдчеме мы мі́рови, же котры́й на́род при́йме в серце Воскре́сшого из ме́ртвых Христа́ Го́спода, тот, щи туй на земли́, бу́де под защи́тов Бо́жов, щи туй успѣ́є як начати́ націона́льні робо́ты, так їх и успѣ́шно зако́нчити! А ка́ждый ру́син окре́мо, успѣ́є найти́ сво́ю ні́шу в свѣ́тѣ и в націона́льнôй борьбѣ́, а тала́нты Бо́жі примѣни́ти на вѣ́рноє служе́ніє сво́ёму наро́ду, наційи, держа́ві. Русины́, хоть и му́сіли лиша́ти сво́ю зе́млю не по сво́юй винѣ́ и одходи́ти на заро́боткы в Євро́пѣ, ци в Ро́сійи, кри́ста кри́жом, но бу́льша часть из них неодмѣ́нно пра́знує Пасху по на́шому, по-руси́нськы, де бы їх она не заста́ла в свѣ́тѣ! Йсе дає жизнера́досну си́лу на́шым молоды́м русина́м, так же як и нам, си́лов Воскресенія Христова, усп́ѣшно переборо́ти всѣ глоба́льні и регіона́льні асиміляти́вні процесы, ци анти руси́нські програ́мы наси́льственной асиміля́ціи. И, не позира́ючи ни́ на́ што, сохрани́лися мы такы́ма, якыма бы́ли и наші предкы 1150 годув тому! Мы сохрани́лися РУСИНА́МИ, у котрых є свôй, твердый історичный духовно-національный корінь, котрый никому щи ся не вдало́ искорени́ти! Жела́єме вши́ткым нашым Русинам Подкарпатськым од Воскре́сшого из ме́ртвых Го́спода Іису́са Христа́ багослове́нія, пасха́льной ра́дости, націона́льной свѣ́домости и мно́гая Лѣ́та! Здоро́вля и щастя также и на́шым руси́нськым дѣточка́м, руси́нськой молоде́жи и на́шôй руси́нськôй старшинѣ́! Вѣ́риме, же коли́ Воскре́сшый из мертвых Христос Жизнодавец, воскреси́т на послѣ́́дньый Суд всѣх люди́й, и лем пра́ведникôв одве́де в Живот Вѣчный, то межи́ ни́ма, в числѣ́ избра́нных дѣти́й Бо́жых, бу́дут лем тѣ на́ші, русины́, котрі ся зоста́ли вѣ́рныма сво́юй на́ційи и свято́му и́мени сво́йих пре́дкôв-русинốв!!!
Войи́стину Воскрес Христос!
Ужгород, Карпатська Русь, Пасха Христова – 2014 г.
Священник Димитрій Сидор, голова Сойма ПР,
руководи́тель сѣтево́го руси́нського соо́бщества Петро Гецко,
руководи́телі Європейського и Світово́го Конгре́са Подкарпа́тськых Русинôв!
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments